user_mobilelogo

logo csmz jpeg origineel 23okt

embed badge websitetest

Oud Hollandse Volkskerstzang vanuit Middelburg


Tweede Kerstdag donderdag 26 december. Het is 18.45 uur als ruim 100 zangers van het podium afgaan om na het inzingen een bakje koffie te gaan halen in de wandelkerk van de “Lange Jan“. Tijdens het koffiedrinken zien we het massaal toegestroomde publiek naar een plekje zoeken in de sfeervolle kerk. Als we om 19.15 uur onze plaats innemen op ons eigen podium en op onze eigen stoelen zien we dat de kerk helemaal vol is! Van kwart over tot half 8 zingen we met de inmiddels aanwezigen een aantal bekende kerstliederen totdat we als koor onze intro “Stille Nacht ”zingen. Ouderling van Veldhuisen van de Ger. Gem. Waarde heet iedereen namens de organisatie Omnis Cantare hartelijk welkom en wenst ons een goede en gezegende avond. Hij deelt ook mee wat de collecte doelen van deze avond zijn en wenst dat met gulle hand gegeven mag worden. Na het gebed zingen we samen Komt allen tezamen: 1 en 4 en komt de eerste declamatie. De opbouw van de te zingen liederen is verdeeld in een viertal thema’s: Dat Hij komt, Voor wie hij komt, Verlangen naar Zijn komst en Zijn komst. Ons Koorlid Arie van Setten heeft dit programma opgemaakt.
Op 9 momenten in het programma verzorgde Ouderling Veldhuisen een korte declamatie uit de bijbel binnen het thema waar we dan ook over zongen, zelfs 1 keer onder begeleiding van de vleugel. We mogen als koor ons eerste blokje zingen van 3 stukjes: Heel lang geleen, Midden in de Winternacht en stille heilge kerstnacht. Mooi stukken om te zingen, zeker als de Soliste Willemijn “uit Urk” die vanavond met ons meezingt als soliste, haar heldere sopraan laat horen tegenover onze mannenstemmen. Dit verslag gaat verder op de pagina van OMNIS CANTARE 

 


Kerstklanken vanuit Waarde 

Het is 18.00 uur als we aankomen bij de Adullamkerk in Waarde waar we door de verkeersregelaars gelijk doorverwezen worden naar een nabijgelegen boerderij om te parkeren. Dit is om de te verwachten toestroom van auto’ van luisteraars rond de kerk kwijt te kunnen. Bij binnenkomst worden we door de koormeesters onze plaats gewezen en gaan we inzingen. Na het inzingen en de laatste instructies gaan we nog even een “luchtje scheppen” en genieten we van de massale toestroom luisteraars! Als we om 19.20 uur onze plaatsen innemen op onze eigen podiumstoelen zien we de mensen naar de laatste plaatsjes zoeken in de kerk. Geweldig om te zien! IMG 20200104 WA0007
Om 19.30 uur beginnen we de avond met de intro: Midden in de winternacht. Dit klonk goed waarbij de toon van de avond was gezet. Ouderling de Koeijer van de plaatselijke gemeente van Waarde opent de avond met het welkom heten van alle aanwezigen en in het bijzonder ons als koor met dirigent en organist. Hij leest vervolgens Jesaja 9:1 tot 6 en gaat ons voor in gebed. Naar aanleiding van het gedeelte uit de bijbel wat hij ons voorlas stelt hij de vraag waar we aan denken als het morgen kerstfeest zal zijn. Wat is kerstfeest; Een Zoon is ons gegeven en een kind is ons geboren! Waartoe? Om verloren zondaren, in het paradijs God moedwillig verlaten, de mogelijkheid van zaligheid aan te bieden. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot Licht zien. Dat we als de wijzen Hem zouden gaan zoeken en Hem ook zouden mogen vinden als Zaligmaker voor eigen hart en leven. Aansluitend aan deze openingswoorden zingen we met elkaar de Lofzang van Maria :1 en 7. Dan is het de beurt aan ons als koor en zingen wij: Stille Nacht, O hoe heerlijk hoe begeerlijk en daar is uit ’s Werelds duistere wolken. Het zingt heerlijk in deze kerk, en met 115 zangers is dat heerlijk om te mogen doen, er werd ook met zichtbaar genoegen geluisterd. Vervolgens krijgen we een orgelsolo van Martin (die overigens goed op stoom was) over: In het Oosten rijst de zon waarna we vers 1, 2, en 3 als samenzang zingen. Tijdens de samenzang werd er gecollecteerd voor de activiteitencommissie van de Adullamkerk en dan specifiek voor de kosten van de bouw. Na de samenzang luisteren we naar een muzikaal intermezzo van Martin op het orgel en Ron op de piano. We horen de liederen Hoor de Engelen zingen, midden in de winternacht en heerlijk klonk het lied der Engelen, we waren weer getuige van het feit dat Ron niet alleen kan dirigeren! Na dit intermezzo zingen we als samenzang Komt allen tezamen, met een bomvol kerkgebouw is dat een lust om te mogen doen en ik wens allen toe van de inhoud iets te mogen ervaren in eigen hart en leven. Na deze samenzang zingen wij als koor nog een blokje van 4: Het volk dat in duisternis wandelt, Stille heilige kerstnacht en vol van pracht waarvan het laatste vers als samenzang werd gezongen. Dat klonk! En als vierde stukje Herders in ’t veld van Efratha. We zijn alweer toegekomen aan de sluiting en ouderling de Koeijer dankt iedereen voor zijn inbreng deze avond en meent te spreken namens allen als hij zegt dat het een hele fijne avond was en refereert nog aan zijn openingswoord door ons op te roepen Het geboren Kind in de kribbe te zoeken als verlosser van de zonde! De collecte van deze avond bracht € 1443,98 op waarvoor hartelijk dank! Vervolgens eindigt ouderling de Koeijer met dankgebed en verzoekt allen, voor zover mogelijk staande, het Ere zij God te zingen. Wij als koor zingen een eigen versie van dit lied en dat gaat als een soort wisselzang door wat de luisteraars in de kerk zingen. Dat moet in de kerk als bijzonder worden ervaren en daar wordt ook zichtbaar van genoten. Traditioneel is er voor zangers en aanhang nog de gelegenheid om in de vergaderzaal nog koffie, thee of fris te drinken, door velen werd daar gebruik van gemaakt en werd er nog lekker even bij gekletst. Wat een zegen om in een wereld die op zoveel plaatsen broeit en gist zo in alle rust te mogen zingen en luisteren naar een boodschap van redding voor verloren zondaren! Dan blijft er 1 ding over: Soli Deo Gloria!

 

IMG 20200104 WA0006

 

Kerstzang t.b.v. Helpende Handen 

Traditiegetrouw heeft op woensdag avond 18 december weer een mooie adventszang avond plaats gevonden. Voor de negende keer mocht het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland samen zingen met het Sebanja koor uit Capelle aan de IJssel. En als je het mij vraagt, zijn dit wel de mooiste kerstzangavond van allen! In tegenstelling tot voorgaande jaren waar in de Petrakerk te Kapelle werd gezongen, heeft de avond nu plaatsgevonden in de Ontmoetingskerk te Goes. Waar we hartelijk zijn ontvangen en de kerk volstroomde met vrienden, bekenden en andere belangstellenden. IMG 20191219 WA0033
Nadat de avond werd begonnen met samenzang vanuit Psalm 98:2 “Hij heeft gedacht aan Zijn Genade”. Heeft dhr. van den Bovenkamp de avond geopend met het lezen uit “het Woord van de Heere” en gebed. In een korte meditatie waarin ook interactie met onze vrienden centraal stond, nam hij ons mee terug naar de velden van Bethlehem. Daar, waar de herders in een donkere nacht waakten bij de kudde. Verscheen daar plotseling een groot licht. Een engel kwam de blijde Evangelie boodschap brengen: “Vreest niet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: Gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe.” God de Vader maakte de geboorte van Zijn Zoon door de engelen bekend! Wees niet bang, ik breng goed nieuws, een blijde boodschap, heden is u, de Zaligmaker geboren. De Vredevorst, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een Welbehagen. Door die Vredevorst kan er vrede in het hart komen. Vrede in een boos en zondig hart. Jezus is geboren, niet in een paleis, maar in een beestenstal. Nu kunnen ook herders, eenvoudige zondige mensen tot Hem komen!
Het Sebanja koor, onder leiding van Wilma Kraaijeveld en begeleid door Gerard de Koning op het orgel, mocht eerst een blokje liederen ten gehore brengen. Waarin het kerstevangelie naar voren kwam: Ere zij God in onze dagen, Nu daagt het in het oosten, Daar is uit ’s werelds duidstere wolken, psalm 130 & O kom, o kom Immanuel. Ontroerend om uit de mond van onze vrienden deze klanken te horen. Ook hen te horen zingen van het Licht dat komen zal. Uit des werelds duistere wolken een Licht wat de schaduw van de dood komt beschijnen en de nacht der zonde doet verdwijnen. Genade spreidt haar morgenrood! Dat Licht waarvan de dichter van de 130e psalm verwachtend zong. Mogen wij dit ook zo mee zingen met het hart?


IMG 20191219 WA0035Na het zingen van onze vrienden werd tijdens de samenzang hoor de engelen zingen d’eer, gecollecteerd voor het doel van vanavond. De opbrengst is bestemd voor Helpende Handen met de afdeling Beveland & Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Dhr. van den Bovenkamp heeft de collecte aangeprezen om met gulle hand en een liefdevol hart een bijdrage te schenken. Hier mocht ook gehoor aan worden gegeven. De collecte heeft het mooie bedrag van €936,30 opgebracht.
Tijdens de samenzang stelde het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland zich op het podium op. Dit was een beetje passen en meten om ook voor de organist Martin Westrate en vleugelist Michel de Wit het zicht op de dirigent Arjen Huissen te kunnen houden. Toen het koor eenmaal goed stond opgesteld werden de volgende muziekstukken ten gehore gebracht: Stille nacht, Nu zijt wellekome en Midden in de winternacht.
Na de samenzang, het was nacht in Beth’lems dreven werd de koorzang vervolgt met de stukken: Daar is uit ’s werelds duistere wolken en Vol van Pracht. Na dat het koor had gezongen nodigde de voorzitter, Henk-Jan Minnaard onze vrienden en alle anderen uit om een groot koor te vormen. Om beurten mocht er een psalm worden opgegeven mocht er door onze vrienden gedirigeerd worden. Dit mooie moment werd afgesloten met het zingen uit Psalm 118: 14 “Laat ieders Heeren Goedheid loven, want goed is d’ Oppermajesteit Zijn goedheid gaat het al te boven, Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!”
Dhr. van den Bovenkamp sloot deze mooie avond af met gebed en staande mocht het Ere zij God in de hoogste hemelen worden gezongen. Na afloop was er voor eenieder wat te drinken met een traktatie die werd aangeboden door stichting Helpende Handen. Terugkijkend een erg mooie en indrukwekkende avond. Ik hoop dat deze traditie in ere wordt gehouden. Allen hartelijk dank voor deze mooie avond, Soli Deo Gloria!

 

20191218 212121                                                            

 

 

 


Adventzang vanuit Nieuwe Kerk Middelburg

Voortvloeiend uit de goede contacten die er in de afgelopen jaren zijn ontstaan tussen Chr. Gemengd Koor Asaf uit Goes en het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland is deze avond tot stand gekomen. Ik heb begrepen dat na goed overleg de keus viel op de Nieuwe Kerk van Middelburg en zodoende was deze avond op 7 december een feit. Al vroeg in de morgen van 7 december waren leden van het mannenkoor aanwezig in de Nieuwe Kerk van Middelburg om daar het podium op te zetten. Een fijn en goed podium wat in mijn ogen in zijn behoefte voorziet. Nadat beide koren de gelegenheid hebben gebruikt om in te zingen in deze mooie prachtige akoestische kerk was er voor alle leden een kopje koffie/thee in de naastgelegen Wandelkerk. De koren namen plaats in de kerk en ook toen was zichtbaar dat er ook heel wat publiek op deze avond was afgekomen. Helaas, niet alle stoelen waren bezet, maar met de koorleden erbij waren er toch ruim 500 aanwezigen. Fijn, voor organisatie en zangers ! IMG 20191207 WA0032

Als opening van deze avond werden de verzen 12 en 13 van psalm 118 samen gezongen. Hierna was het woord was aan ouderling J.P. Labruyere uit Goes. Als opening van deze avond las hij psalm 98 en na het gebed mediteerde hij over deze psalm. Wat werd er een aangrijpende zaak aan ons voorgesteld, de aankondiging van de komst van de Hemelse Vader. Want we moeten ons echt realiseren dat voor een ieder van ons de vraag komt: “Wat zal het vonnis zijn, als Hij ons roept” ………………. Zal het antwoord dan zijn: “Komt gij gezegende des Vaders en be-erft het Koninkrijk” of zal het klinken “Ga weg van mij, gij vervloekten”. We hoorden ook dat er juist door Zijn komst verlossing is voor een ieder die in Hem gelooft. Hij heeft hongerigen vervuld en wie in Hem geloofd wordt niet veroordeeld. Maar wie niet geloofd is reeds veroordeeld.
Hierna nam het mannenkoor de luisteraars mee naar de Stille nacht, waarin uit ’s werelds duistere wolken een helder licht is opgegaan….om te besluiten met de oproep: Zingt verblijd, zingt verblijd, liederen aan de Heer gewijd. Samen zingen wij Mijn ziel verheft Gods eer vanuit de Lofzang van Maria ! Vervolgens neemt het mannenkoor de luisteraars mee naar de winternacht om te besluiten met het lied waarin de oproep van de herders werd vertolkt: Ga mee op weg naar Bethlehem, luister naar de blijde stem…..Kom o mensen Kom en kijk niet om….want voor een ieder die in Hem gelooft, komt er een nieuwe morgen. Met deze indringende boodschap en oproep was het optreden van het mannenkoor ten einde. Het koor, nog middenin de repetities om het repertoire voor een viertal kerstavonden in te studeren stond vanavond goed en het was ook een genot om hier getuige van te mogen zijn…. En een goede reclame om de andere avonden in Goes, Waarde en wederom Middelburg ook te bezoeken.


Op een gestructureerde wijze verliet het mannenkoor het podium en kwam het gemengd koor het podium op.

Het gemengd koor zong onder de bezielende leiding van André Overbeeke een aantal nummers waarbij het nummer “Christenen waak op” mij in positieve zin aansprak. Een mooie bewerking met een laatste oproep om de Koning te loven in Zijn heiligdom. Na de samenzang vervolgden zij het programma met het alom bekende “er is een God die hoort”. Prachtige herkenbare klanken en teksten waarbij voor allen een indringende oproep tot ons kwam, wat er ook gebeurt of dit nu droefheid, blijdschap of smart is…… kom tot Hem, want Hij is een God die hoort. Ook in dit blok sprak een lied ,mij bijzonder aan en dat was het lied van de Zegenrijke nacht, met daarin te beluisteren de bekende klanken van het lied “Dankt, dankt nu allen God”. Een geweldige koor- en orgelpartij wisselden elkaar in goed tempo af en hierin bleek dat het koor ook meer kan zingen dan de bekende nummers.IMG 20191207 WA0034

Mooi om hierna te mogen luisteren. Bijzonder was om te zien dat de ruim 200 leden van beide koren zich gereed maakten om het mooie lied “Herders waren in de velden” ten gehore te brengen. Ik keek er naar uit, echter de uitvoering van dit lied was niet wat ik er van verwachte. Ik denk dat het beter was geweest als beide koren zich in de voorbereiding even wat tijd hadden gegeven om samen te zingen……naar mijn mening zag de helft van de zangers van het mannenkoor de dirigent niet en dit veroorzaakte enige twijfel en dit resulteerde in het niet gelijk zingen van dit nummer. Maar de prachtige indrukken van de gehele avond deden mij al snel het laatste nummer vergeten. Na weer een prachtige massale samenzang in de monumentale kerk van Middelburg, ditmaal van psalm 85 werd de avond besloten met dankgebed. Een mooie avond ligt weer achter ons en wordt bijgeschreven op het lijstje van uitvoeringen van beide koren. Jammer vond ik het dat er geen kerstliederen als samenzang stonden opgenomen in het programma, maar neem aan dat dit een bewuste keus was van de organisatie en dat respecteer ik natuurlijk volledig.

 

 


Vlissingen 75 jaar slag om de Schelde 

Als om 19.00 uur de deuren van de Marnixkerk (kerkgebouw Ger. Gem. Vlissingen) open gaan voor het publiek, stroomt de kerk vol en als om 19.30 uur de avond begint is de kerk tot op de laatste plaats bezet. Het blijkt dat deze avond erg leeft, want het publiek wat op deze avond is afgekomen is erg divers, oud en jong, inwoners van Vlissingen, maar ook mensen van buiten Walcheren. Met elkaar herdenken we deze avond de slag om de Schelde en dan in het bijzonder ook de Joodse burgers uit Vlissingen die zijn omgebracht in vernietigingskampen en nooit meer zijn terug gekeerd in Vlissingen.

Na een hartelijk welkom door Dhr. Koppejan (lid van de organisatie) opent ouderling A.C. Hage (voor ons koor geen onbekende) de avond met het lezen van psalm 126 en gebed. Kort bepaald hij ons bij het gelezen deel van psalm 126 een psalm van lof, een blijde psalm van gebed en van geloof. Wat is het een bange tijd geweest toen wij onderdrukt werden door de Duitse bezetters maar ook wat een tijd van verwondering brak er aan toen wij bevrijd werden. Met verdriet en respect denken wij terug aan de vele gevallenen voor onze vrijheid. Maar ook mag het ons tot dankbaarheid stemmen dat wij vrij zijn in tegenstelling tot vele andere landen. Maar we zijn pas echt vrij als we vrij zijn gemaakt van de schuld van zonden en misdaden door het bloed van Hem de Heere Jezus.
Hierna wordt het programma wat met zorg was samengesteld door de organisatie afgewerkt.


Voice Four, het Vocaal ensemble zingt deze avond onder leiding van Jan Wisse een aantal Israëlische liederen. Ze beginnen met een gebed vanuit psalm 22, waarbij de dichter uitroept, Heere God ik roep overdag tot U, maar ik vind geen stilte en geen rust. Hierna leest Eugène Harthoorn het verhaal van Jacob Cracau voor. Na het bezingen van de trouw van de Heere God, die eeuw na eeuw dezelfde is en blijft volgt het voor mij meest indrukwekkende deel van de avond. 

Door Henk-Jan Minnaard en Lillian Janse (beiden lid van de organisatie) worden achtereenvolgens de namen voorgelezen van de Joodse burgers uit Vlissingen die nooit meer zijn terug gekeerd uit de vernietigingskampen……. Stilte past dan, personen worden genoemd in de leeftijd van 1 tot 80 jaar….wat een verdriet en wat een leegte. Een leegte die u bij het voorlezen van de namen weer wordt ervaren…onschuldig ter dood gebracht. Na dit moment zingt Voice Four het prachtige lied “God and God alone” en zo is het ook ondanks al het verdriet en pijn blijft er niets anders over dan het van Hem te verwachten, maar ook tot Hem te vluchten. Als afsluiting zingt VF het Zeeuwse Volkslied in een bewerking van hun dirigent. Een gewaagde, speelse maar mooie uitvoering. Deze werd mooi en beheerst gezongen en dat werd ook in de kerk zo ervaren door de luisteraars, waarvan er zelfs iemand dit liet horen. De uitvoering, beheerst en mooi gezongen verdient een compliment aan zangers en dirigent.

Met elkaar zingen we over het gelukkige land dat door God de Heer wordt beschermd ! 
 Hierna neemt Dhr. Koppejan ons aan de hand van mooie, oude beelden (verkregen uit het archief van Vlissingen) mee naar de oorlogsjaren. Voor vele aanwezigen spraken deze bekende beelden van o.a. boulevard, binnenstad en Uncle Beach, boekdelen. Lof zij de Heer, die na veel smart en druk weer veel zegen en geluk geeft……dat zijn de laatste regels van het lied wat wij zingen tijdens de collecte.

In het laatste couplet komen de mannen van het Chr. Samengesteld Mannenkoor Zeeland(CSMZ) naar voren. Prachtig zo een grote groep mannen, die eigenlijk niet op het podium passen maar met een beetje passen en meten er toch komen te staan. Allereerst draagt Dhr. Q. L. Hage het indringende verhaal voor van bootsman Göbel. Een vijand voor het land, maar toch bleek ook dat deze man een andere God ten deel viel dan zijn aardse leider. Boven dit doodsbed straalt maar één zaak en dat is de enigste troost in leven en in sterven.

Hierna zingt het mannenkoor een bewerking van Psalm 124, waarna Dhr. C.J. van de Weele het verhaal verteld over het verzet in Vlissingen. Prachtig om deze verhalen terug te horen, maar ook wat een waardering mag er nu nog zijn voor hen die werkzaam waren in het verzet ! Het CSMZ bezong Zijn onverminderde trouw voor een ontrouw volk zoals wij ook waren en zijn. Hierna las Myrna (zeker de jongste lezer) het verhaal van de couveuse baby voor….aansluitend zong het mannenkoor een prachtige bewerking van psalm 72 en Jeruzalem. Met elkaar luisterden we naar het  verhaal soldaten zonder wapens waarbij ons koorlid  Rick Minnaard namens de JV van Vlissingen samen met Lotte Sturm de spreekstemmen mochten vervullen. Nadat Dhr. C.P. Polderman (ouderling Ger. Gem. Vlissingen) de notulen van de vergadering van de toenmalige Ger. Gem. in Vlissingen had voorgelezen besloot het koor de avond met het lied Eenmaal thuis, eenmaal kom ik thuis. Indrukwekkend en vol eerbied klonken de tonen en de woorden in de Marnixkerk. We mogen geloven dat het voor velen in alle voorbij gevlogen jaren en dan zeker de oorlogsjaren waarheid mag zijn geworden….Eenmaal thuis, eenmaal kom ik thuis in het Vaderhuis met zijn vele woningen, waar ze ontslagen zijn van vervolging, pijn en angst. 

Terwijl het koor terug gaat naar hun plaatsen zingen we met elkaar een lied over Neerlands Vrijheid. Heerlijk vond ik de mooie en fijne wijze van samenzang deze avond van psalmen en gezangen en zo te horen en te zien aan de aanwezigen was dit niet alleen mijn beleving. De organist Martin Weststrate verdient hier ook zeker de complimenten.
Nadat Dhr. Koppejan iedereen bedankt had voor zijn inbreng besloot hij deze avond met dankgebed en sprak hij de dank uit aan Hem die ons deze avond met elkaar heeft gegeven. 
Staande werd het volkslied gezongen als afsluiting van deze indrukwekkende avond die gelet op de reacties en bezoekersaantallen zeker in een behoefte heeft voorzien. Door de kerkenraad van de Ger. Gem. Vlissingen was er voor ieder de gelegenheid om een kopje koffie/thee te blijven gebruiken en hier werd door velen gebruik van gemaakt.


ZINGEN MET ONZE VRIENDEN EN VRIENDINNEN VAN SILOAH

Na het inzingen en een poosje met elkaar gepraat te hebben staan we om half 8 in het liturgisch centrum van de Elim Kerk van ’s Gravenpolder, om Psalm 68 als intro te mogen zingen. Met ruim 80 zangers mogen we deze avond voor en met onze vrienden van de woonlocaties SILOAH gestalte geven. Na deze mooie psalm opent ouderling Velthove de avond met gebed waarna hij voorleest uit Handelingen 16:16-25 en hier vervolgens nog kort over mediteert. Paulus en Silas zijn geslagen en gegeseld en in de gevangenis gegooid omdat ze een vrouw, die een waarzeggende geest had, hiervan hebben bevrijd. Dit hadden ze niet verwacht. Maar… midden in de nacht, nadat ze bijgekomen zijn van het geweld dat hen is aangedaan, mogen ze zich verblijden in het feit dat ze Jezus voetstappen hebben mogen drukken in deze weg van tegenheden.

Ze zingen verblijd de lofzangen. Wat is de les: zingen in alle omstandigheden uit de wetenschap dat Jezus eerst geleden heeft! En hen liefheeft! Dat we dat mogen zoeken en uit genade ook mogen vinden. Zingen is twee keer bidden! Vervolgens zingen we aansluitend Psalm 138:1. 

IMG 20191105 WA0001

Na de opening zingt het Siloah koor een blokje van 4 nummers: Wat de toekomst brengen moge, Psalm 75:1 en Psalm 133:1 en 3 om af te sluiten met Psalm 105:1 en 5. Schitterend, zingen met hart en ziel, puur en eerlijk. Nu zijn we toe aan de collecte zang: Psalm 42: 1, 3 en 5. Er wordt uit volle borst gezongen en het klinkt als en klok. De opkomst is goed en dat hoor je in de samenzang terug. Nu zijn wij aan de beurt en ook wij zingen een blok van 4: Als ik een kruis moet dragen, Psalm 72/122, Is uw paspoort getekend en Er komen stromen van zegen. Ik vond dat we niet onaardig hebben gezongen. Nu is er gelegenheid om psalmen op te geven door onze vrienden met een beperking en daarom komen ze ook naar voren en vormen we, met een aantal luisterende vrienden, een groot koor voor in de kerk, geweldig om mee te mogen zingen in dit groot samengesteld koor!! Ondanks dat het heerlijk zingt is er toch weer een moment van stoppen en dat wordt door Mevr. Lambregtse keurig aangegeven en nadat iedereen stil is eindigt ouderling Velthove met ons door iedereen die heeft meegewerkt hartelijk te bedanken. Hij deelt ook mee dat de collecte € 963,00 op heeft gebracht waarvoor hartelijk dank. Na het dankgebed zingen we nog met zijn allen 4 coupletjes van het kindergebed “Ik ga slapen ik ben moe” Een prachtig slot van een mooie zangavond met onze vrienden en vriendinnen! We zijn uitgenodigd voor een kopje koffie in de zaal en in de hal wordt nog van alles en nog wat verkocht voor goede doelen, kortom een gezellig slot van deze mooie avond.

 

 

 


CD PRESENTATIE "Dan word ik Stil"

Klokslag 19:00 uur gaan de deuren van de Nederlandse Hervormde kerk in Kapelle open. Al een heel aantal bezoekers staan voor de deur. De bezoekers worden hartelijk ontvangen door enkele zangers van het mannenkoor. Andere zangers drinken een bak koffie of maken een praatje met elkaar of de bezoekers. Om 19:30 uur heeft iedereen zijn plekje gevonden. De prachtige, monumentale kerk zit tot achteraan toe vol met bezoekers. Als zangers krijgen we de eer om deze avond te openen met een prachtig lied: Verberg mij nu onder Uw vleugels Heer. In dit lied zingen we over de almacht van God. Daar worden we stil van. Zo waren er vanavond nog vele liederen waar we stil van worden. Ook kunnen er momenten in ons leven zijn waar we stil van worden. Daarom hebben we onze nieuwe CD de titel gegeven: Dan word ik stil.

Alle aanwezigen worden welkom geheten door meneer A.C. Hage en hij opent de avond met Psalm 62. God alleen is onze hulp. Mijn ziel is stil voor God. David vertelt in Psalm 62 hoe hij stil is voor God. Soms helpt het om helemaal niets te zeggen als het moeilijk is. Soms weet je ook niet wat je moet bidden. Dan mag je gewoon stil zijn, want God weet alles. Toch roept David ons op om ons hart voor Gods aangezicht uit te storten. We mogen al onze moeite en verdriet bij God brengen. We kunnen soms zo onrustig of verdrietig zijn, maar God wil echte rust geven. Augustinus had ook last van een onrustig hart, totdat hij God vond. Toen werd Augustinus rustiger. Kent u die rust ook al? Na de opening mogen wij, met 95 man sterk, verder met zingen uit ons prachtige repertoire. We zingen liederen met een rijke boodschap. “Heiland wij geloven dat Gij geven zult: Volle vree van boven, die ons hart vervult.” En “Nog is het tijd, de Heer geeft gena. De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor, Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend, o mens?”

Gedurende de avond genieten we van veel muzikaal talent. Een mooie orgelimprovisatie van Martin Weststrate, een prachtige vleugelsolo van Martin Zonnenberg en een schitterend muzikaal intermezzo van deze twee mannen samen met Jolanda van de Wege op de panfluit. Daarnaast genieten de bezoekers, de muzikanten en de zangers van de prachtige liederen en de samenzang. Er heerst een fijne sfeer in de kerk. Verschillende liederen uit het repertoire van deze avond, zorgen voor kippenvelmomenten bij de zangers en de bezoekers. “De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.” Ook zijn er liederen waardoor we diep geraakt worden. “Denk aan mij, o Heer en draag mij alle dagen. Denk aan mij!”

Na het zingen van ‘Tel uw zegeningen’ is het tijd om op deze bijzondere zangavond onze nieuwe CD te presenteren. Bovenal willen we God loven en danken met psalmen, gezangen en geestelijke liederen, omdat hij dit allemaal mogelijk maakt. Wat geweldig dat we met dit mannenkoor onze 4e solo-CD uit mogen brengen. Soli Deo Gloria! Tijdens de cd-presentatie worden er al een drietal cd’s overhandigd aan speciale personen, die veel voor ons koor betekenen. Als we bijna aan het einde van deze avond zijn gekomen, worden er zowel door het mannenkoor als met de samenzang nog een aantal prachtige liederen gezongen. We putten vertrouwen uit het lied: Eenmaal thuis. “Eenmaal kom ik thuis. Pelgrim hier, onderweg naar het Vaderhuis. Waar God wacht op zijn kind, in die stad van goud.” We zijn hier op aarde als pelgrims onderweg naar onze eindbestemming. Ook zingen we over onze afhankelijkheid van God en vragen we of Hij onze Gids wil zijn. Heer wees mijn Gids, wijs mij de weg, blijf dicht bij mij. Ga stap voor stap mij voor. Terwijl we dit zingen moet ik denken aan de titel van onze nieuwe CD.

Dan word ik stil!

Dan besef ik dat ik vroeger blind was en afdwaalde van het pad, maar Jezus is gekomen. Daardoor mag ook ik met het laatste lied meezingen: Ik ben verblijd!

Een Zanger 

 


Koorconcert i.s.m. het Groot Johannes de Heer Koor  

Het is al een drukte van belang als we zo tegen de klok van 18.00 uur bij de Grote kerk in Goes aankomen om daar samen met het groot Nederlands Johannes de Heer koor een avond te  verzorgen.  Als mannenkoor zijn we met ca. 90 zangers en  het Johannes de Heer koor is met een kleine 600 zangers ruim in de meerderheid. De zangers vullen de kerk al een heel stuk. Na het inzingen van de koren is er gelegenheid voor een kop koffie en zijn we getuige van een massale toestroom van luisteraars en wordt er volop met stoelen gesleept om iedereen een plekje te geven.  Als we op onze plaats zitten is de kerk echt bomvol en zien we een grote menigte van mensen, zittend naast de koren en tot aan de toegangsdeuren.  De muzikale begeleiding van deze avond berust bij onze eigen organist PROF20190622 0241 Martin Weststrate.  Martin begeleid ook het Johannes de Heer koor dat onder leiding staat van Wilbert Magré.  Na het openingslied “Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit “ opent  Ds. M. Klaassen uit Arnemuiden de avond. Hij neemt ons mee in het leven en werk van Johannes de Heer waarna hij met Gebed de opening besluit.  Als eerste zingt het Johannes de Heer een blokje van 3 verzen :  Als ’t bazuin geklank des Heeren, Al de weg leidt mij mijn Heiland en zie de leliën op het veld. Het klink massaal als de vele koorleden zingen alhoewel de mannen, die achteraan stonden wel ver weg klonken. Aansluitend zingen we als samenzang Psalm 25 : 2 en 3 ritmisch, met zo rond de 1500 aanwezigen, echt massaal. Na deze samenzang zingen wij als mannenkoor een blok van 4 : Psalm 68, Vrede als waterstromen, Psalm 72/122 en stromen van zegen. Het zingt fijn in deze mooie en monumentale kerk met zijn prachtige orgel. Er werd aandachtig geluisterd. Na onze bijdrage horen we, als inleiding op de collecte, een uitleg en toelichting op het werk van Woord en Daad op de Filipijnen na de verwoestende storm die het eiland trof in 2018. Met name het verstrekken van zaaizaad aan de boeren en het opzetten van  onderwijs aan de kinderen zijn thema’s waar voor zal worden gecollecteerd.  Als volgende programmapunt zingen we als samenzang een medley van 3 stukken van Johannes de Heer;  Stilte over alle landen ,Dankt, dankt nu allen God  en Jezus die mijn ziel bemint . Aansluitend zingt het Johannes de Heer koor 3 stukken : De nacht vlood heen, Gij die treurt, kom met uw smart en Heer’ ik geef m’ aan u volkomen.  We luisteren naar Martin die een orgelsolo geeft over Psalm 33, we horen dat hij het orgel kent en samen met zijn registrant weet hij ons te boeien met zijn spel. Aansluitend  zingen we als samenzang het 11e vers van deze Psalm. Na deze samenzang mogen wij als mannenkoor weer 4 stukken ten gehore brengen;  Psalm 25 , Klem vast aan de rots , Heer ik hoor van rijke zegen en Zouden wij ook eenmaal komen.  Mooie stukken om te zingen ,ook voor ons bekende stukken en dat zingt wel ontspannen.  Aansluitend zingen we Psalm 138 vers 4 als sam

PROF20190622 0235

enzang waarna het Johannes de heer koor een blok van 4 liederen zingt: Laat mij slapend op u wachten , Ieder uur, iedere stap brengt ons nader , Jezus , rustpunt van mijn hart en wilt gij van z onde en schuld zijn verlost met het refrein als samenzang. Hierna volgt een dankwoord waarbij ook Wim Magré wordt aangehaald die door ziekte niet aanwezig kan zijn maar  erg meeleeft met zijn zoon, en ook van deze plaats wensen we hem Gods nabijheid toe in deze moeilijke weg van ziekte en zorg!  De collecte bracht het prachtige bedrag op van € 3505,00 op! Nadat Ds. M. Klaasen de avond met dankgebed heeft besloten zingen we nog als samenzang :  Lichtstad met uw paarlen poorten.  Laten we hopen en bidden of we daar allemaal naar op reis mogen zijn! We mogen terug zien op een mooie avond, al vond ik dat het soms best wat korter had mogen zijn. Wel veel mooie reacties gehoord en ontvangen na afloop.

JH

 

 


Mannenkoren in concert Maria Magdalena Kerk Goes

Goes, Binnenland redactie CSMZ: Zaterdag 16 maart 2019 hadden we een prachtige zang avond in de Maria Magdalena Kerk in Goes. Wij als CSMZ mochten samen met het Chr. Mannenkoor “Ichthus” uit Sliedrecht, o.l.v. Martin Zonnenberg een avondvullend programma verzorgen op een avond georganiseerd door Omnis Cantare. Om iets voor 18.00 uur moesten wij als zangers aanwezig zijn om in te zingen, waarna wij ook nog even samen met Ichthus de gezamenlijke nummers door konden nemen. Het beloofd een mooie avond te worden en terwijl wij als zangers genieten van een van kopje koffie (aangeboden door de organisatie OC) zien we de kerk volstromen. Om kwart over 7 moeten er stoelen worden bijgezet en om 19.30 uur, als we als CSMZ met het zingen van Psalm 68 de intro verzorgen en we kijken de kerk in, zit die gewoon bomvol (Deze avond zijn er samen met de koorleden ruim 850 personen) Dat is altijd een prachtig gezicht! Na de intro opent Ouderling G.van Veldhuisen uit Waarde de avond door alle aanwezigen, koren, dirigenten, organist en pianist, hartelijk welkom te heten maar zeker ook de aanwezigen en in het bijzonder de jongelui die ook aanwezig zijn. Hij leest ons uit het Evangelie van Johannes hoofdstuk 19:1 tot 7 en gaat ons voor in gebed. Als openingswoord mediteert hij kort uit het gelezen Bijbel gedeelte waarbij de leidende Christus centraal staat. Hij vraag aan een ieder of ook onze zonden al wit gewassen zijn in het voor ons vergoten bloed aan het kruis van Golgotha? Is ons levenspaspoort daar al mee getekend? Mogen we Hem onze Zaligmaker noemen? Voor een ieder geld……..wij kunnen nog zalig worden! De te houden collecte, waarbij de opbrengst bestemd is voor MAF en de Oase wordt hartelijk aanbevolen. 

Het vervolg van dit verslag en de foto's vind u HIER